Algemene voorwaarden & Privacybeleid

Deze voorwaarden betreffen alle diensten & producten geboden door Goedele Van Kerschaever of The House of Mastermind.

Engagement

Met het ondertekenen van het inschrijfformulier, na inschrijving via de website, bij mondelinge overeenkomst of bij de opmaak van de factuur, geeft de klant aan akkoord te zijn met de algemene voorwaarden, deelname en prijs. Opschorting of terugbetaling is vanaf dan niet meer mogelijk. De duur van de overeenkomst staat bevestigd op de desbetreffende overeenkomst, op factuur of op mail, naargelang de afgesproken dienstverlening. Met betrekking tot het individueel adviestraject die verloopt op basis van een abonnementsformule die afgesloten wordt voor onbepaalde duur, geldt dat: Dit traject is minstens drie opeenvolgende maanden van kracht en kan vanaf maand 2 worden opgezegd mits respecteren van een opzegtermijn van één maand. Na afloop van de opzegtermijn hebben beide partijen geen verplichtingen meer tegenover elkaar.

Vertrouwelijkheid & relatie tussen adviseur en klant en tussen klanten onderling.

Alles wat tussen Goedele Van Kerschaever of The House of Mastermind en de klant besproken wordt en alles wat tussen de klanten onderling besproken wordt of het nu online, offline of op het forum is, blijft vertrouwelijk. Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind zal nooit informatie delen met derden, de klant kiest zelf wat hij wel of niet deelt met anderen. Met deze overeenkomst engageert de klant zich tevens dat hij niets naar buiten brengt zonder uitdrukkelijke toestemming van zijn collega-ondernemer. Wanneer een klant zich niet houdt aan deze regel of zich op een andere manier onrespectvol gedraagt hetzij online, hetzij offline, heeft Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind te allen tijde het recht de samenwerking te stoppen zonder enige verplichting tot compensatie of terugbetaling. Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind bouwt een vertrouwensrelatie op met de klant en evalueert regelmatig de draagkracht van de klant. Wanneer Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind oordeelt dat een klant beter bij een andere hulpverlener terechtkan, dan zal de Adviseur of coach naar eer en geweten doorverwijzen naar een collega en indien nodig de klant verder weigeren tot haar diensten.

Prijzen

 

Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind communiceert op haar website en in haar communicatie via mail of formulieren, duidelijk over de prijzen. Deze zijn exclusief btw tenzij anders vermeld. Alle diensten worden betaald bij het maken van de afspraak (via bancontact (app), online of overschrijving) of bij inschrijving tenzij expliciet anders overeengekomen of tenzij de klant beroep doet op KMO-Portefeuille. Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind heeft te allen tijde het recht om haar prijzen te veranderen indien zij dat nodig acht. Ze zal daarvan de bestaande klant tenminste 1 maand van tevoren op de hoogte brengen.

 

Te laat komen, annulering , vroegtijdig beëindigen of no show.

De duur van de sessie of het traject kan niet worden verlengd als de klant te laat komt of uitstel vraagt. De klant is het volledige bedrag van de sessie of het traject hoe dan ook verschuldigd. Afspraken kunnen ten laatste 48uur op voorhand worden geannuleerd om te verzetten. Gedane betalingen kunnen niet worden teruggegeven tenzij Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind zelf door overmacht een afspraak of traject moet annuleren. Wanneer de klant een afspraak annuleert minder dan 24uur tevoren, kan hij geen aanspraak maken op een terugbetaling, noch op een alternatief voorstel. De klant kan te allen tijde de afspraak vroegtijdig beëindigen maar kan geen aanspraak maken op een (gedeeltelijke) terugbetaling ervan. Is de klant het afgesproken bedrag nog verschuldigd, dan is hij alsnog gebonden tot de volledige betaling van de afgesproken dienst. Bij het niet komen opdagen heeft Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind het recht om een factuur te sturen ter waarde van de gereserveerde sessie. Wanneer de klant niet komt opdagen voor gratis events van Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind, heeft Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind het recht een no show fee te vragen van 50€ om administratieve en andere kosten te dekken.

Aansprakelijkheid

De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat hij doet met, tijdens of na afloop van een dienst van Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind. Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind kan onder geen beding verantwoordelijk gesteld worden voor het niet of wel behalen van beoogde resultaten. De inspanning komt van de klant die zelf verandering teweegbrengt of het tempo van zijn groei bepaalt.  De adviezen van Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de klant. Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind stelt geen medische handeling of geeft geen medisch advies. Bij twijfel adviseren wij de klant raad te vragen aan zijn behandelend geneesheer. Onze therapie, coaching, retreats of andere diensten hebben geenszins de bedoeling om medische trajecten te vervangen.

Opschorting of vroegtijdige ontbinding van de overeenkomst en overmacht

Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind heeft te allen tijde het recht de overeenkomst tijdelijk of vroegtijdig op te schorten en/of te ontbinden, of de overeenkomst te weigeren indien:
– de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.
– de klant de gedragsregels niet respecteert en zich niet naar goed fatsoen gedraagt of het nu online of offline is.
– de klant deze voorwaarden niet naleeft.

Als Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind door overmacht verhinderd wordt de overeenkomst uit te voeren of de continuïteit te garanderen, ongeacht of de overmacht te voorzien was, heeft Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind het recht de overeenkomst met een schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Mocht dit geval zich voordoen, dan zal Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind zo snel mogelijk de klant hiervan op de hoogte brengen en zullen beide partijen in overleg een billijke oplossing proberen vinden, dit zonder verplichting van Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind tot terugbetaling van de reeds of nog te leveren diensten.

Intellectuele eigendomsrechten, auteursrecht, copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, social media kanalen, de fysieke en digitale producten liggen bij Goedele Van Kerschaever, eigenaar van The House of Mastermind. Niets van deze uitgaves mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestnad, openbaar gemaakt of doorgegeven worden aan derden in enige vorm of op enige wijze, hetij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, foto of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Derden

Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind heeft te allen tijde het recht om de hulp van derden bv als (Mastermind) Coach in te schakelen wanneer Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind dat nodig acht voor de vlotte en continuë uitvoering van haar producten of diensten. Indien het gaat over individuele gesprekken, dan zal zij de klant daarover via e-mail verwittigen.

Klachten

Mocht de klant ontevreden zijn over de producten of diensten van Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind, dan kan hij dat laten weten via goedele@goedelevankerschaever.com. Op een zo duidelijk mogelijk geformuleerde klacht zal Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind zo goed en zo snel mogelijk reageren en indien de klacht gegrond is, deze zo goed mogelijk herstellen.
Klachten betreffende de aankoop moeten binnen de 14 dagen na aanschaf van het product gemeld worden, zoniet kan er niet meer terugbetaald worden. De betaalverplichting blijft van kracht, ook indien de klant een klacht heeft verstuurd.

Privacy

De gegevens die de klant Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind bezorgt via de website of via het inschrijfformulier worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden doorgegeven aan derden. Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind respecteert de privacywetgeving, met namde de Wet der bescherming van de Persoonsgegevens. Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind verzamelt volgende gegevens: Naam, familienaam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, btw-nummer, adres (straat, huisnummer, gemeente, land).

Deze gebruikt Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind met het volgende doel:
Versturen van bevestigingen van aankoop
Versturen van aparte modules van programma’s
Versturen van gratis programma’s die de klant heeft aangevraagd
Versturen van nieuwsbrieven
Versturen van offertes
Versturen van antwoorden op vragen van de klant
Versturen van tevredenheidsenquêtes over de producten en diensten van Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind


De gegevens van de klant komen in een CRM systeem terecht enkel na aanvinken van toestemming van de klant. De klant kan ten allen tijde uitschrijven waarna zijn gegevens zullen worden verwijderd uit het CRM systeem.Een SSL-certificaat beveiligt de persoonsgegevens van de klant. De website maakt gebruik van Cookies voor een zo goed mogelijke werking. De website van Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind gebruikt facebook Pixel om verkeer tussen de facebook pagina van Goedele Van Kerschaever en de website www.goedelevankerschaever.com te traceren en op basis hiervan advertentiegroepen te creeëren, louter voor de facebookpagina van Goedele Van Kerschaever/ The House of Mastermind.
Cookies uitschakelen kan op initiatief van de klant. De klant heeft ten allen tijde het recht zijn persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te wijzigen of te laten schrappen. Richt hiervoor je verzoek naar hello@goedelevankerschaever.com. Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind gebruikt fotomateriaal gemaakt tijdens de sessies om haar activiteiten te promoten. Als de klant niet wilt verschijnen op deze foto’s volstaat het een mail te sturen naar hello@goedelevankerschaever.com en zal daar ten allen tijde rekening mee gehouden worden.

Betwistingen

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht Lennik van arrondissement Brussel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Wijziging van de voorwaarden

Goedele Van Kerschaever / The House of Mastermind is ten allen tijde gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van de voorwaarden is altijd beschikbaar op www.goedelevankerschaever.com